Photo by Yusuke Hanai


I knew we'd get a better photo. Thanks Yusuke. http://hanaiyusuke.blogspot.com/